OGRef    در یک نگاه

 

  OGRef  

اولین اپلیکیشن تخصصی در زمینه زنان و مامایی(OB&GYN-midwifery) است جهت دسترسی هوشمند به ترجمه کتاب های زنان و مامایی(بارداری و زایمان ویلیامز2018،بیماری های زنان نواک و اسپیراف2020، تلیندز و...) که توسط شرکت دانش بنیان هویارطب و با همکاری اساتید و متخصصین و ناشرین و مولفین تخصصی این حوزه و رعایت حقوق کپی رایت، طراحی و تولید شده است

با هدف ارتقا سطح توانمندی های تئوری و بالینی ، در زمینه تشخیص و درمان بیماری های زنان ، بارداری و زایمان( OB&GYN) جراحی های زنان، انکولوژی زنان ، ناباروری و ART ، سونوگرافی تشخیصی، پاراکلینیک و تشخیص های افتراقی و سایر مباحث زنان و مامایی؛ با مطالعه و دسترسی همزمان به آخرین ویرایش رفرنس های مهم این حوزه( بارداری و زایمان ویلیامز ، بیماری های زنان نواک ، اسپیراف ، جراحی های ژنیکولوژی تلیند، سونوگرافی کالن و روماک ، ناباروری و ART شوهام و رائو ، راهنمای بالینی انکولوژی ژنیکولوژی و پروتکل های کشوری و پروتکل های بارداری های پر خطر ACOG و RCOG و ...) و استفاده کاربردی و بالینی از مطالب آن ها در هر مکان و زمان ،جهت ذخیره زمان با ارزش متخصصین بهداشتی .